Трудово право

Адвокатска кантора ЯРД е в състояние да консултира както работодателите, така и служителите по въпроси, свързани с трудовото право. Този правен отрасъл повдига редица уникални и сложни въпроси. Когато възникнат проблеми, те могат не само да бъдат разрушителни, но и скъпи.

Нашата цел е да предоставим бързи и точни съвети, но също толкова важно, колкото е възможно по-рентабилни!

Услугите, които кантората може да предложи са следните:

  • Учредяване, лицензиране и регистриране на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване;
  • Изготвяне на вътрешно-фирмени актове и правила, в това число:  правила за вътрешния трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, правилници за вътрешния документооборот, правила за защита на личните данни и др.;
  • Учредяване, лицензиране и регистриране на здравноосигурителни дружества;
  • Правно обслужване дейността на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване, както и на здравноосигурителни дружества;
  • Консултации по конкретни трудовоправни и осигурителни въпроси;
  • Изготвяне на документи относно възникването, действието, изменението и прекратяването на индивидуални трудови правоотншения – индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди на работодатели, актове по прекратяване на трудови правоотношения;
  • Представителство на работодатели пред държавни институции по трудовоправни и осигурителни въпроси;
  • Консултации и провеждане на процедури за уреждане на работния статут и пребиваване на чуждестранни граждани, с цел полагане на труд в България;    
  • Процесуално представителство по трудови спорове.

Не се колебайте да се консулритате с адвокат при най-малки съмнения относно трудовите Ви правоотношения!