Защита на личните данни

Пакетът за защита на данните, приет през май 2016 г., има за цел приспособяване на Европа към цифровата ера. “Над 90% от европейците твърдят, че желаят да имат еднакви права на защита на данните в целия ЕС, независимо къде се обработват техните данни.” В какво точно се изразява спазването на регламента за защита на личните данни?

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни указва на всяка компания, която попада в кръга на Регламента какви правила трябва да спазва, за да защити спрямо изискванията на Регламента информацията, която обработва. Кои компании обаче са такива?

 

Компаниите с по -малко от 250 служители не са длъжни да водят записи за дейностите си по обработка, освен ако това не е редовна дейност, засягаща чувствителна информация или данните могат да застрашат правата на лицата, чието собственост са те. В практиката всъщност много компании дори и с по-малко персонал попадат в обхвата на Регламента, защото обработват един или друг вид такава информация.

 

Ако вашата компания попада в обвхата на GDPR, ние можем да Ви помогнем с необходимите съвети относно вътрешните правила с оглед съобразяването с Регламента.